Szybki kontakt

Pogotowie Mieszkaniowe

(po 15.30):
797426891

 

Telefon:  774164258
                 774164259

Fax:        774045325

INFORMUJEMY, ŻE NA STRONIE AKTYWNY JEST MODUŁ INTERNETOWEJ OBSŁUGI KONTRAHENTA tzw. e-kartoteka.
Dostęp do  IOK jest pod adresem: https://iok.mzmk-brzeg.pl/InetObsKontr/LoginPage lub przez stronę mzmk-brzeg.pl rozwijając menu strony: "Logowanie do IOK".
 

Zasady korzystania z usługi elektronicznej "Internetowa Obsługa Kontrahenta" ( IOK ).

1. Użyte w zasadach określenia oznaczają:

a) Zarządca - Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Towarowa 6

49-300 Brzeg,

b) IOK - moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta,

c) Użytkownik - właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, zarządzanej przez Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Brzegu,

d) Login - ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie użytkownika w IOK, nadawany automatycznie przez zarządcę,

e) Hasło - ustalone znaki, zapewniające użytkownikowi wyłączność dostępu do IOK.

2. Warunkiem utworzenia i udostępnienia Użytkownikowi konta w IOK jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Dostęp Użytkowników do IOK jest bezpłatny. Użytkownik otrzymuje indywidualny login oraz hasło:

a) login jest wygenerowany automatycznie i jest stały dla danego Użytkownika,

b) pierwsze hasło jest wygenerowane automatycznie i jest jednorazowe, po pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła przez użytkownika,

c) minimalna długość hasła to 4 znaki, w tym cyfra oraz wielka i mała litera.

 

3. W ramach IOK dostępne są następujące strefy:

a) saldo rozrachunków - umożliwia podgląd danych z kartoteki finansowej właściciela,

po ustawieniu kursora na adres Wspólnoty Mieszkaniowej oraz dany miesiąc zostanie rozwinięta kartoteka Użytkownika lokalu,

b) odczyty wodomierzy – umożliwia podgląd numerów oraz stanów wodomierzy .

 

4. Zarządca uprawniony jest do modyfikowania, zawieszania, dodawania nowych usług w IOK.

5. Prezentowane w IOK saldo opłat za lokal podawane jest na dzień zalogowania się do IOK.

6. Kwota salda uwzględnia każdorazowo naliczenie opłat za dany miesiąc, choćby termin ich wniesienia nie upłynął (tzw. symulacja).

Saldo może przejściowo nie uwzględniać wpłat za lokal, korekt opłat związanych ze zmianą liczby osób, norm zużycia wody, rozliczeń mediów, odsetek za zwłokę.

7. Wszelkie niezgodności co do kwoty salda prosimy zgłaszać do Wydziału Finansowego zarządcy.

8. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem IOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.

9. Zarządca ma prawo zablokować dostęp do konta IOK w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami oraz przepisami prawa.

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem danych dostępowych do IOK przez Użytkownika osobom trzecim.

11. W przypadku utraty danych dostępowych do IOK, Użytkownik może uzyskać je ponownie, osobiście w siedzibie zarządcy.

12. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad.

Tel: 774164258           Fax: 774045325      

e-mail: sekretariat(maupa)mzmk-brzeg.pl

NIP: 7471668698        Regon: 531686762

Projekt i wykonanie Topnet © 2015 All Rights Reserved | Pozycjonowanie stron